SADAMA EESKIRI
Kurkse paadisadam.1. Üldosa.
1.1. Kurkse paadisadam valdaja on aktsiaselts Irbistero registreerimise nr.10088929.


1.2. Kurkse paadisadam asub Eesti põhjarannikul, Pühajõe suudmealal. Sadama värava koordinaadid on +59° 16' 58.80", +24° 1' 37.20"


Kurkse paadisadama postiaadress on:
Kurkse Padise vald, 76002 Harjumaa
telefon 671 6232.


1.3. Sadamal on 2 eraldi asuvat kai liini. Sadamas võib silduda laev mille maksimaalmõõtmed on: L = 7m.; B = 3m.; T = 1,2m.
Kaide lõikes: kai nr. kai pikkus m. laeva süvis m. laeva pikkus m. laeva laius m.
12 1,2 7 3
12 1,2 7 3
12 1,2 7 3


Kai nr 1 on avatud Nord ja East kaarte tuultele, piki kailiini kulgeb sadamasse sissesõidu faarvaater, seepärast kai kasutamine on lubatud ainult sadamakapteni loaga tuulevaikse ilmaga tuuletugevusega kuni 2 palli. Sadama faarvaatri sügavus 1,6 m. on antud veetaseme Balti -0 järgi. Nord ja East suunaliste tuultega veetase sadamas alaneb sõltuvalt tuuletugevusest ja hoovustest, seepärast peab laevajuht jälgima pidevalt veetaset sadama veealal.


Veetaseme puhul alla Balti - 0 sadama akvatooriumil laevaliiklus on lubatud laevajuhi otsuse põhjal ja laevajuhi vastutusel. N ja W suunalised tormid kannavad sadama faarvaatri merepoolse otsa liiva täis, mistõttu faarvaater muutub madalaks.


1.4. Sadama veealal on laeva liikumine keelatud nähtavusel alla 200 m. ja tuule tugevusel üle 6 palli. Laeva sissesõit sadamasse ja laeva väljasõit sadamast on keelatud lainetusega üle 4 palli Manööverdada sadama veealal on lubatud üks laev korraga.
Sadama ja Soome lahe jäätumisel, orienteeruvalt jaanuarist kuni aprillini, laevaliiklus sadamas katkeb.


1.5.Ohtlike laste sadam ei töötle.


1.6. Sadam osutab tasulisi teenuseid vastavalt AS Irbistero kinnitatud hinnakirjale.


1.7. Harilik töönädala pikkus sadamas on 5 päeva esmaspäevast kuni reedeni. Tööaeg kella 8 kuni 16. Riiklikud pühad 01 jaanuar, 24 veebruar, Suur Reede, Esimene ülestõusmise püha, 01 mai, 23, 24 juuni, 25. 26 detsember on puhkepäevad.


1.8. Navigatsioonihooaja alguse ja lõpetamise tähtaega ei kehtestata, sõltub sadama ja Soome lahe jäätumisest ja jääpiirangutest sadamas baseeruvatele laevadele.


1.9. Kohalik aeg on kesk euroopa ajast 2 tunni võrra ees.


1.10. Sadama territooriumil asub Toila jahtklubi.


1.11. Sadama töökorraldust puudutavates küsimustes on võimalik saada informatsiooni tööpäevadel sadama telefonil 33 69 701.
2. Laevade sisenemine sadamasse.


2.1. Laeva sisenemiskavatsusest sadamasse saab teatada telefonil 671 6232, 51 08 416.


2.2. Laeva sisenemisel sadamasse side on võimalik pidada telefonil 671 6232, 51 08 416.


2.3. Laeva sisenemisloa saamiseks on nõutavad järgmised andmed:
laeva nimi, tüüp
laeva päritolu
sissesõidu eesmärk
inimeste arv laeval (meeskond, reisijad)
saabumise aeg
laeva pikkus, laius, süvis
varustuse täiendamise vajadus
Eesti Vabariigi lipu all sõitev laev peab küsima luba sadamasse sisenemiseks hiljemalt 2 tundi enne sisenemist sadamasse.
Alaliselt sadamas baseeruvad laevad sisenemisluba ei küsi. Laeva väljumisel sadamast ja laeva saabumisel sadamasse teeb laevajuht sissekande sadama valvuri juures asuvasse väikelaevade sisse- ja väljasõidu registreerimise raamatusse. Sissekande tegemise õigus on laevajuhil, kes sissekande õigsust kinnitab oma allkirjaga.


2.4. Sadam lootsimist ei korralda. Esmakordsel sisenemisel sadamasse saab välja kutsuda sadama valvuri telefonil 671 6232 sadamasse sissesõidu juhendamiseks.


2.5. Sadamasse sissesõidu loa annab sadama administratsioon. Ilma sisenemisloata võib sadamasse siseneda laev inimelu päästmiseks, õnnetusjuhtumi ärahoidmiseks või sellest tuleneva kahju vähendamiseks. Sellisest sissesõidust teavitab sadama valvur koheselt sadama kaptenit ja vajadusel kutsub välja vajalikud eriteenistused.


2.6. Sadam ei ole avatud rahvusvaheliseks laevaliikluseks. Kui aga saabub sadamasse välisriigi lipu all sõitev laev, teavitab sadama valvur laeva saabumisest koheselt Eesti Piirivalvet.
3. Laevaliiklus sadama veealal.


3.1. Manööverdamisel sadama veealal kehtivad "Rahvusvahelised laevade kokkupõrke vältimise reeglid. "Laeva kiirus sadamas peab olema minimaalne, et laev säilitaks juhitavuse.


3.2. Laevade manööverdamisel ja ümberpaigutamisel sadamas eritingimustes: udu, tugev tuul, jää teo statakse sadama kapteni korraldusel.
Kui laevameeskonda ei ole kohal siis 2 tunnise etteteatamise ajaga.


3.3. Sadamasse saabunud laevad peavad seisma sadama administratsiooni poolt näidatud kohas.


3.4. Sadamas pukseerimisvõimalust ei ole.


3.5.Jäämurdjat sadam ei telli. Jääs liikumise otsuse võtab vastu laevajuht.


3.6.Manööverdada sadama veealal võib üks laev korraga.
4. Seismine sadamas.


4.1. Laev võib sadamas seista ainult sadama kapteni loal. Kõik sadama kapteni korraldused, mis puudutavad laevade seismist sadamas on kohustuslikud laevaomanikele ja laevajuhtidele.
- Laeva kinnitusotsad peavad olema terved ja tugevad ning kinnitatud ainult selleks ettenähtud pollarite külge. Väikelaevad peavad olema lukustatud ja tähistatud oma seisukohas.
- Kui laevale pääsemine kai pealt on raskendatud, peab laev olema varustatud ohutu maabumise sillaga (treppiga). Inimeste liikumise ohutuse kai ja laeva vahel tagab laevajuht.
- Laeva alaliseks seismiseks sadamas, hooajaliseks seismiseks, ka talvitumiseks peab laevaomanik sõlmima lepingu sadama valdajaga või sadama valdaja poolt volitatud isikuga, et tagada laevale seisukoht sadamas.
- Vahiteenistust laeval korraldab laeva kapten.


Sadamas seismisel on keelatud:
- heita või pumbata üle poorti fekaali- ja naftasaadusi sisaldavat vett
- hoida sadama territooriumil kütust mahutites või kütuse alt vabanenud taarat.
- heita kaile või vette prahti, majapidamis- ja tööstuslikke jäätmeid
- katsetada peamasinat sisselülitatud sõukruviga
-ujuda sadama veealal
-lasta vette paate, parvi ilma sadama järelvalve loata
- võtta loata sadama süsteemist elektrienergiat
- laadida kaile varustust ilma sadama järelvalve loata
- viibida ebakaines olekus või narkouimas laeval või sadama territooriumil
- pidada laevas registreerimata ja vaktsineerimata loomi
- NB vastutus laeva ohutu seismise eest sadamas lasub laeva kaptenil.


4.2. Laevadel võib teha remonttöid, tööd, mis võivad saastada keskkonda (roostest puhastamine, värvimine jne.) tuleb kooskõlastada sadama kapteniga. Tuletööde tegemiseks tuleb taotleda luba (kirjalik avaldus).
Sadama kapteniga kooskõlastatakse järgmised tööd:
-pardatagused tööd
-ballasti pumpamine ja tankide pesemine
-peamasina remont
-talvisel ajal tehnika jääle viimine sadama veealalt
Talvisel ajal jääle minek jalgsi sadama territooriumilt kooskõlastatakse sadama valveteenistusega.
Ujuvvahendite veeskamine kooskõlastatakse sadama teenistusega.


4.3.Sadamas seisvate laevade kaptenid on kohustatud teatama sadamasse kontakt telefoni numbri eriolukordade puhuks. Eriolukorra sadamas kuulutab välja sadama kapten. Eriolukorra puhul peab laeval viibima laevajuht ja mehhaanik. Laev peab olema lahti ühendatud kalda vooluvõrgust. Eriolukorrast teatab sadama valvur.
5. Laevade sadamast lahkumine.


5.1. Sadamat külastanud laev peab väljumiskavatsusest teatama sadama kaptenile tööpäevadel kella 8 kuni 16 vähemalt 1 tund enne väljumist. Puhkepäevadel vähemalt 2 tundi enne väljumist. Alaliselt sadamas baseeruvatel laevadel ette teatada pole vaja, laevajuht teatab sadama valvurile väljumiskavatsusest vahetult enne merele väljumist ja teeb vastava sissekande sadama väikelaeva sisse- ja väljasõidu registreerimise raamatusse.


5.2.Laeva lahkumisel sadamast omavaheline side vajadusel telefonil 671 6232


5.3.Enne sadamast väljumisloa saamist peab laevaomanik tasuma sadamateenuse eest, või kokku leppima sadamateenuse eest tasumise korra ja tähtaja, teatama lahkumise eesmärgi, sihtkoha ja laeval oleva lasti suuruse, inimeste arvu laeval s.h. reisijate olemasolu.


5.4.Sadam lootsimist ei korralda, vajadusel võib kutsuda sadama valvuri telefonil 671 6232 väljasõidu juhendamiseks.


5.5. Väljumiskavatsusest teatanud laev peab vahetult enne sadamast väljumist kooskõlastama väljumise sadama valveteenist usega, mille kohta teeb sissekande registreerimisraamatusse sadama valvur. Alaliselt sadamas baseeruvatel laevadel sissekande registreerimisraamatusse teeb laevajuht.


5.6.Kurkse paadisadamast väljuv laev peab vahetult enne väljumist teatama Eesti Piirivalvele telefonil väljumiskavatsusest ja saama väljumiseks loa.
6. Sadama teenused ja tariifid.


6.1. Kurkse paadisadamas võimaldatakse järgnevaid teenuseid laevaomaniku tellimisel:
- varustamine kütusega tellitud transpordiga.
- fekaalivee vastuvõtmine tellitud transpordiga.
- prahi ja majapidamisjäätmete vastuvõtmine konteinerisse.
- autokraana tellimine.
- autotõstuki tellimine.
- vaba kai eraldamine talvitumiseks.
- elektrienergiaga varustamine.
- joogiveega varustamine.
- desinfektsiooni ja deratisatsiooni tellimine.
- pisiremondi tellimine.
- parkla koha eraldamine autodele ja ujuvvahenditele.
-ruumide rentimine.
-kaupade ladustamine ja hoiustamine sadama territooriumil.
Märkus: Kõikide osutatud teenuste eest tasub laevaomanik teenuse tegijale.
- Kurkse paadisadamas osutatakse tasulisi teenuseid vastavalt Toila Vallavalitsuse poolt kehtestatud teenuste osutamise ja nende eest tasumise korra järgi, mis on kinnitatud 25.01.2000.a. Toila Vallavalitsuse korraldusega nr. 48.


6.2.Stividori töid sadamas ei osutata.


6.3.Vett on võimalik saada sadama teenistusest etteteatamisega.


6.4. Jäätmed ladustatakse sadamas asuvatesse prügikonteineritesse. Pilsivett ja läbitöötatud õli võetakse vastu vaatetorni all asuvas ruumis olevatesse vaatidesse sadamavalvuri poolt. Fekaalikonteinerit saab tühjendada sadama kanalisatsiooni selleks märgitud kohas.


6.5.Kütusega varustamine on tellitud transpordiga.


6.6.Tuukritööd tuleb kooskõlastada sadama kapteniga.


6.7.Remondi ja värvimistööd kooskõlastatakse sadama kapteniga.


6.8.Laeva ühendamine kalda elektrivõrku kooskõlastatakse sadamateenistusega.


 

webmaster